تخفیف ویژه اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی

پیرو توافق به عمل آمده با اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی به عزیزان صنف اتحادیه بابت دریافت استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ۲۰ درصد تخفیف لحاظ می‌گردد.

ضمنا برای واردکنندگان تجهیزات و کالا IT نیز برای گرفتن استاندارد اجباری ۱۵ درصد تخفیف برای ترخیص کالا در نظر گرفته می‌شود. اعضای محترم می‌توانند جهت دریافت نامه به دبیرخانه اتحادیه مراجعه نمایید.