« آزمون ایمنی »

ایمنی تجهیزات فناوری اطلاعات

IEC 60950-1 / INSO 5233-1