« آزمون سازگاری الکترومغناطیسی »

آزمون مصونیت در برابر فراتاخت

IEC 61000-4-5 / INSO 7260-4-5

آزمون مصونیت در برابر تخلیه الکترواستاتیک

IEC 61000-4-2 / INSO 7260-4-2

آزمون محدوده‌ي هارمونیک‌های گسیلی جریان

IEC 61000-3-2 / INSO 7260-3-2

آزمون مصونیت در برابر پالس‌های الکتریکی تندگذر/رگباره

IEC 61000-4-4 / INSO 7260-4-4

آزمون مصونیت در برابر افت‌های ولتاژ، وقفه‌های کوتاه و تغییرات ولتاژ

IEC 61000-4-11 / INSO 7260-4-11

آزمون مصونیت تغییرات ولتاژ، افت‌وخیز ولتاژ و سوسوی ولتاژ در سامانه‌های عمومی ولتاژ پایین

IEC 61000-3-3 / ISIRI 7260-3-3