سازگاری الکترومغناطیسی

معیار مصرف انرژی

کیفیت عملکرد سیستم‌های نظارت تصویری

سازگاری الکترومغناطیسی

معیار مصرف انرژی

ایمنی

کیفیت عملکرد سیستم‌های نظارت تصویری